ماه هاي سال شمسي به قمري به ترتیب

🔷نیسان
🔶اردیبهشت

🔷أیّار
🔶خرداد
🔷حزیران
🔶تیر

🔷تموز
🔶مرداد

🔷آب
🔶شهریور

🔷أیلول
🔶مهر

🔷تشرین الأول
🔶آبان

🔷تشرین الثاني
🔶آذر

🔷کانون الأول
🔶دی

🔷کانون الثاني
🔶بهمن

🔷شباط
🔶اسفند

🔷آذار
🔶فروردین

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898