یق٘رَاُ…میخواند/یُنادې…صدا میزند
🔮یمَسُّ…دست میزند/یُغَنِّې…آواز میخواند

🛍یل٘مَسُ..دست میمالد/یَتَکَلَّمُ..حرف میزند
🔮یتَحَدَّثُ..صحبت میکند/یَقِفُ..می ایستد

🛍یج٘لِسُ…مینشیند/یَب٘تَسِمُ…لبخند میزند
🔮یض٘حَکُ…میخندد/یَغ٘سِلُ…میشورد

🛍یم٘شِطُ..شانەمیزند/یُجَفِّفُ..خشک میکند
🔮یغ٘لې…میجوشاند/یَک٘نِسُ…جارو میکند

🛍ینَظِّفُ…تمیزمیکند/یَط٘بُخُ…می پزد
🔮یک٘وې…اتو میزند/یَخ٘دُمُ…خدمت میکند

🛍یس٘تَع٘جِلُ/یُس٘رِعُ.عجلە میکند
🔮یش٘کُرُسپاس میکند/یَخ٘تارُانتخاب میکند

🛍یه٘تِفُ/یَتَّصِلُ…تلفن میکند
🔮ین٘طِقُ/یَتَلَفَّظُ…تلفظ میکند

🛍یس٘تَه٘لِکُ…صرف میکند/یُغ٘لِقُ…میبندد
🔮یس٘تَی٘قِظُ..بیدار میشود/یَف٘تَحُ..باز میکند

🛍یشاهِدُ…تماشا میکند/یَل٘عَبُ…بازی میکند
🔮یجیبُ/یُجاوِبُ…جواب میدهد

🛍یعَلِّقُ…آویزان میکند/یَصِلُ…میرسد
🔮یح٘فَظُ…نگەمیدارد/بەخاطر میسپارد

🛍یغ٘ضَبُ/یَن٘فَعِلُ.خشمگین عصبانی میشود
🔮یه٘جُمُ…حملە میکند/یُع٘لِنُ..اعلام میکند

🛍یبَیِّنُ…بیان میکند/یَب٘دَاُ…شروع میکند
🔮یری…میبیند/یَقولُ…میگوید

🛍ین٘ظُرُ…نگاە میکند/یَس٘مَعُ…میشنود
🔮یغَیِّرُ/یُبَدِّلُ…عوض میکند

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898