خوشبین / متفائل

بدبین / متشائم

تنبل/كسول

فعال / نشیط

خسیس / بخیل

بخشنده/ کریم

دهن لق/ مذیاع

شاد / فرح ، مسرور

غمگین /حزین

نیرومند/قوي

ضعیف / ضعیف

ساده لوح/ بُله

گرم و صمیمی / حَمیم

سردو خشک رفتار / یابِس

خنگ / اثوَل

باهوش / ذَکي

کم رو/ خجول

پر رو/ من لایخجل

بزدل / جَبان

شجاع/ شُجاع

خوش قول/متعهد

نادان/ احمق

فضول / فُضولي

احساسی/ عاطِفي

شایعه درست کن/ من یعطي خبرا غیر صحیحا

دروغگو / کاذب

فروتن/ مُتواضِع

راستگو/ صادق

دمدمی مزاج / مُتغیّرُالمَزاج

اجتماعی/ مَنطبِع

کله شق/ وَقِح

محتاط/ حَذِر

وفادار/ وَفي

فراموشکار/ مُتناسي

خوره کتاب/ من یدرس اکثر من اللازم

پرخاشگر / مُتخاصِم

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898