چمن مصنوعی: العشب الإصطناعی
-تیم: منتخب/ فریق
-پیروزی: فوز
-مسابقات: مبارات
-واحد لصفر: یک بر هیچ.
– أكرة.ج أُكَر:توپِ بازی
– مباراة كرة القدم الدولیة الودیة:مسابقه بین المللی دوستانه فوتبال
-المباراة النهائیة:مسابقه پایانی،فینال
-البطاقة الحمراء:كارت قرمز
-البطاقة الصفراء:كارت زرد
– بطل(بطالة و بطولة):شجاع بودن،قهرمان بودن،قهرمان شدن
– بطل:ج.أبطال:دلیر،قهرمان / بطلة:قهرمان زن،ورزشكار زن
– بطل العالم:قهرمان جهان
– بطالة:قهرمانی
– بطولة:قهرمانی
– البطولة العالمیة،بطولة العالم:قهرمانی جهان
– بطولة الأندیة الآسیویة:قهرمانی باشگاههای آسیا
– بطولة التضامن الإسلامیة: (جام) قهرمانی همبستگی اسلامی
– حارس المرمی:دروازه بان
– حكم (حكم):داوری كردن،قضاوت كردن
– حكَم المباراة:داور مسابقه
– حكَم:داور
– صّفارة الحكم:سوت داور
– حكم میقاتی:داور وقت نگه دار
– هیئة التحكیم:هیئت داوری
– حمی (حمی،حمایة)من:حفاظت كردن،دفاع كردن
– حامی الهدف:دروازه بان
– خط ج.خطوط:خط
– خط الّتماس:خط طولی زمین،خط اوت
– خط المرمی:خط دروازه
-خط الرمیة الجزائیة:خط پنالتی
-خط الظهر:خط دفاعی
-خط الوسط: هافبك،خط میانی
-خط الهجوم: خط حمله
-مراقب الخطوط: داور خط نگه دار
-درِب(درب،دربة): ورزیده شدن
– تدرب علی،فی،: ورزیده شدن،ورزش كردن،آموزش دیدن
-دربة:تمرین،آزمایش
-تدریب:تمرین،آموزش،تعلیم
-التدریب الریاضی:آموزش ورزشی،تعلیم ورزشی،تمرین ورزشی
-مدرب:مربی،تعلیم دهنده
-مساعد مدرب:كمك مربی
-مدرب:ورزیده،باتجربه
-الدرجة:دسته،رده
-الدرجة الثانیة:دسته ی دوم
-محاولة للهروب من خطر الهبوط للدرجة الثانیة:تلاش برای فرار از خطر سقوط به دسته دوم
-المدافع:دفاع،مدافع
-دورنهائی:مرحله فینال،دور پایانی
-دوری:دوره ای،مرحله ای،لیگ
-الدوری الإیرانی لکرة القدم:لیگ فوتبال ایران
-ربح ( ربحاً):برنده شدن
-رابح:برنده،پیروز
-ر بع :تاختن،ماندگارشدن
-رباع:ورزشكار،پهلوان
-راقب (مراقبة):نگهبانی
-مراقب الخطوط:خط نگه دار،كمك داور
-رقم قیاسی:ركورد
-رمیة:پرتاب،ضربه،شوت
-رمیة الّتماس:پرتاب اوت
-رمیة ركنیة:ضربه ی كرنر
-رمیة حرة:پرتاب آزاد،ضربه ی آزاد
-مرمی:دروازه
-حارس المرمی:دروازه بان
-شبكة المرمی:تور دروازه
-ریاضة:ورزش
-مهرجان ریاضی عالمی: فستیوال جهانی ورزشی،جشنواره ی جهانی ورزشی
-النجوم الریاضیة:ستارگان ورزشی
-ریال مدرید یحل الیوم بنجومه العالمیین ضیفاً علی اسبانیول:امروز رئال مادرید با ستارگان جهانیش میهمان اسپانیول است
-سابق:پیشی جستن،برتری جستن
-تسابق:از هم پیشی جستن،با هم رقابت كردن
–سبق:پیشی،سبقت،برتری
-سباق:پیشتاز،پیشرو
-أسبق:اولی،جلویی،پیشین
-مسابقة ج مسابقات:رقابت،مسابقه
-مسابقةالكأس:مسابقه جام،مسابقه قهرمانی
-فاز بالمسابقة:مسابقه رابرد
-تسابق:رقابت،مبارزه،مسابقه
-غیر مسبوق:بی سابقه
-سباق غیر مسبوق:مسابقه ای بی سابقه
-مسابق:رقیب،حریف
-متسابق:رقیب،حریف
-الّتسخین:گرم كردن(قبل از مسابقه(
– سدد(تسدید):شوت كردن
-سدد اللاعب الكرة نحو المرمی:بازیكن توپ را بسوی دروازه شوت كرد.
سوكر:فوتبال
– شبكة المرمی: تور دروازه
شجع:تشویق كردن
شجع المتفرجون اللاعبین بحرارة: تماشاگران به گرمی بازیكنان راتشویق كردند
شَوط ج أشواط: نیمه،راند،ست،گیم
الشوط الأول للمباراة:نیمه ی اول مسابقه
حذاء شوكی:كفش میخ دار،كفش فوتبال
الصدارة:صدر نشینی
متصدر:صدر نشین
متصدر الدوری الألمانی الحالی لكرة القدم بایرن لیفر كوزن:صدر نشین كنونیلیگ فوتبال آلمان بایرن لوركوزن است
صدم: برخورد کرد
اصطدام غیر مقصود :برخورد غیر عمد
صّفارة الحكم:سوت داور
تصفیة:حذف
الدوری للتصفیة:جام حذفی
تصفیات تمهیدیة:بازی های مقدماتی(حذفی
ضربة البدایة:ضربه شروع
ضربة مباشرة:ضربه مستقیم
ضربة جزاء:پنالتی
علامة ضربة الجزاء:نقطه ی پنالتی
طرد:اخراج
الطریقة:سیستم
طریقة دفاعیة:سیستم دفاعی
طریقة هجومیة:سیستم هجومی
الظَّهر:دفاع
خط الظهر:خط دفاعی،دفاع
الظهیر:دفاع،مدافع
الظهیر الأیمن:دفاع راست
الظهیر الأیسر:دفاع چپ
عدل:تساوی
التعادل:تساوی،مساوی شدن در مسابقه
إنتهی الوقت الأصلی بالتعادل 1/1 :وقت اصلی با نتیجه ی مساوی 1/1 تمام شد
عارضة أفقیة:تیر افقی دروازه
عرقلة:ممانعت،سد راه،خطا(فوتبال)
أحتسبت الركلة الجزاء إثر عرقلة من المدافع :پنالتی به دنبال خطائی از جانب مدافع گرفته شد.
متفرج:تماشاچی،تماشاگر
یستوعب الملعب مائة الف متفرج:ورزشگاه گنجایش صد هزار تماشاچی را دارد
فارق:فاصله ی امتیازات
فریق:تیم
فیفا:فیفا،فدراسیون جهانی فوتبال
القمة:صدر جدول
قمیص مرّقم:پیراهن شماره دار(ورزشی)
كأس:ج.كؤوس،كئاس،كأسات:جام
كأس خلیج الفارِسی :جام خلیج فارس
نهائیات كأس الأمم الآسیائیة:دور پایانی جام ملت های آسیا
الكرة،ج.كُری : توپ.گوی

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898