حسن بنا
🔸ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول
🔹دگرگونی های احساسات را با اندیشه های عقل مهار کنید.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898