الإمام الخمیني
🔸مع کل قطرة دم شهید تسیل علی الأرض یظهر في الوجود أناس أشد تصمیما و مواجهة
🔹همراه با هر قطره خون شهید که بر زمین جاری میشود مردمی به وجود میآیند که در تصمیم و مواجهه استوارترند.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898