🔸ما أقْصَرَ اللَیْلَ عَلَی الراقِدِ
🔹شب چه کوتاه است بر آدم خوابیده.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898