🔸مِنَ الشَّوْ کَهِ تَخرُجُ الْوَرْدهُ
🔹گل از خار بیرون می آید -هر گلی خار دارد

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898