يقع مسجد يزد الكبير في قلب الصحراء وتم بناؤه منذ في ثلاث فترات. بنی الساسانيون الأسس الرئيسية.

مسجد بزرگ یزد در قلب بیابان واقع شده است و  بنای آن در سه دوره به اتمام رسیده که ساسانیان ستون های اصلی را بنا نهاده اند.