قریة ورزان الواقعة علی بعد 36 کم بشمال غرب تالش و 4 کم بسوباتان.

روستایِ وَرزان ، در 36 کیلومتریِ شمال غربی تالِش ، و 4 کیلومتریِ سوباتان واقع شُدِه است.