♦إتـَصَلَ ب : تماس گرفت ب?
♦تـَـحـَدَّثَ مع : صحبت کرد با ?
♦أكـَـلَ : خورد ?
♦إنـْـتـَـظـَـر:منتظر ماند ?
♦بَكـَى :گریه کرد?
♦تـَـسَلـَّق : بالا رفت ?
♦صَـعَـدَ : بالا رفت ⬆️
♦جَـرّ : کشید ↪️
♦جَلـَـسَ : نشست ?

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898