♦دَخـَّنَ : کِشید ?
♦دَفـَـع : هُل داد ♿️
♦رَسَم : نَقاشی کَرد، کِشید ✍️
♦لـَـوَّن : رَنگ کَرد ?
♦صَـبَغَ : رَنگ کَرد ?
♦رَكـَـبَ : سَوار شُد. ?
♦رَكـَـضَ : دَوید ?
♦سَـبـَـح : شِنا کَرد ?
♦سـَـقـَـطـَ : اُفتاد ❌
♦تـَـزَحلـَـق= تَزَلَّقَ:اِسکی کَرد ??
♦سَمِع : شِنید ?

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898