?اعشق الهدوء لأنه یأخذني لدنیا اعیشها بمفردي.
?سکوت را دوست دارم چرا که مرا به دنیایی میبرد که تنها در آن زندگی کنم.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898