?إذا أردت أن تحیی سعیدا إربط حیاتك بأهداف و لیس بأشخاص
?اگر می خواهی موفق زندگی کنی، زندگی خود را با اهداف مرتبط کن ، نه با اشخاص
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898