قواعد 51
واژه = هم = و موارد كاربرد آن :

١)- قيد تاكيد .
مانند : دانش آموز هم رفت .
٢)- حرف ربط ميان دو كلمه .
مانند : هم حسن رفت هم حسين .
٣)- ضمير مبهم .
مانند : آنها باهم سفر كردند .
٤)- پيشوند .
مانند : همسر ، همسفر ، هم كلاس ، هم صحبت .
موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898