الامثال
⦁ الفاضي يعمل قاضي.
ترجمه? آدم بیکار در کار قاضی هم دخالت می کند. (مضرات بیکاری)
معادل? (از عطار)
گر تو بنشینی به بی کاری مدام  کارت ای غافل کجا زیبا شود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898