الامثال
⦁ على قد لحافك مد رجليك.
ترجمه? پایت را به اندازه پتویت دراز کن.
معادل? پایت را به قدر گلیمت دراز کن.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898