الامثال
⦁ على قد لحافك مد رجليك.
ترجمه👈 پایت را به اندازه پتویت دراز کن.
معادل👈 پایت را به قدر گلیمت دراز کن.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898