الامثال
من قرع باباً و لجّ و لج
?عاقبت جوينده يابنده است (گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری)

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898