الامثال
من قرع باباً و لجّ و لج
👈عاقبت جوينده يابنده است (گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری)

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898