الامثال
لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ
👈کار امروز را به فردا میفکن

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898