الامثال
کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار
?(از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898