الامثال
کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار
👈(از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898