وام: سُلفَة

وام بی بهره: سُلفة بغیر أرباح

سپرده: ودیعة مالیة

سپرده دراز مدت: ودیعة ذات أجَل طویل

سرمایه گذاری کوتاه مدت: توظیف لأجل قصیر

بدهی: الدّین

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898