#المفردات

📰اصطلاحات مطبوعاتى📰

 

🔶 أعرَبَ = صَرَّحَ، أَبْدى، عَبَّرَ. (مثل عبارات زیر، ترکیبی استفاده می‌شود)

اظهار كرد،  ابراز كرد،  علني ساخت،  بيان كرد،  اعلام كرد.

🔸أعرَبَ   عن إستعدادِه:

اعلام آمادگی كرد.

🔸أعرَبَ   عن إستيائِه:

ابراز  (اظهار) ناخشنودی كرد،  اظهار  (ابراز) تأثر كرد،  اظهار  (ابراز) تأسف كرد،  ابراز  (اظهار) ناراحتی كرد،  مراتب ناخشنودی خود را ابراز كرد.

🔸أعرَبَ   عن إستيائِه:

اظهار ناخشنودي كرد،  اظهار تاسف كرد،  ابراز ناراحتي كرد،  مراتب ناخشنودی خود را اعلام كرد.

🔸أعرَبَ   عن إعجابِه:

اظهار خرسندی  (خوشحالی) كرد،  ابراز خرسندی  (خوشحالی) كرد.

🔸أعرَبَ   عن أسَفِه:

ابراز تأسف كرد،  اظهار تأسف كرد،  مراتب تأسف خود را اعلام كرد.

🔸أعرَبَ  عن أمَلِه:

اظهار اميدواري كرد.

🔸أعرَبَ   عن تَشاؤُمِه:

ابراز عدم خوشبيني كرد،  اظهار بدبيني كرد.

🔸أعرَبَ   عن تَفاؤلِه:

اظهار خوشبيني كرد.

🔸أعرَبَ   عن خَيبَتِه:

اظهار نااميدي كرد،  اظهار يأس كرد.

🔸أعرَبَ   عن دَهشَتِه:

اظهار شفتگي كرد،  ابراز تعجب كرد.

🔸أعرَبَ   عن رأيه:

اظهار نظر كرد،  ابراز عقيده كرد.

🔸أعرَبَ   عن شُكره:

تقدير كرد، اظهار قدردانی كرد، سپاسگذاري كرد.

🔸أعرَبَ   عن رَغبَتِه:

اظهار تمايل كرد، اعلام آمادگی كرد، تمایل نشان داد

🔸أعرَبَ   عن الشُّكوكِ بِصَدَد:

اظهار شک و ترديد كرد در خصوص،  ترديد كرد درباره.

🔸أعرَبَ  عن مَخاوِفِه:

ابراز ترس و واهمه کرد

🔸أعرَبَ  عن إمتنانه:

تشکر کرد، اظهار قدردانی کرد

🔸أعرَبَ  عن إستنكاره:

ابراز تنفر و انزجار نمود، تقبيح كرد

🔸أعرَبَ  عن إغتباطه:

ابراز خرسندی کرد

🔸أعرَبَ  عن إرتياحِه:

ابراز خشنودی کرد، اظهار خرسندی کرد

🔸أعرَبَ  عن سعادته:

ابراز خوشوقتی کرد

🔸أعرَبَ  عن وِداده:

ابراز دوستی کرد

🔸أعرَبَ  عن سُروره:

ابراز شادمانی کرد

🔸أعرَبَ  عن استغرابه:

ابراز شگفتی کرد

🔸أعرَبَ  عن إشادته:

ابراز قدردانی کرد، تمجيد كرد

🔸أعرَبَ  عن تعاطفه:

ابراز همدردی كرد، اظهار همبستگی کرد

🔸أعرَبَ  عن قَلَقِه:

ابراز نگرانی کرد

🔸أعرَبَ  عن مؤاساته:

ابراز همدردی کرد

🔸أعرَبَ  عن وفائه:

ابراز وفاداری کرد

🔸أعرَبَ  عن تأييده:

اعلام حمايت کرد، موافقت کرد

🔸أعرَبَ  عن مَشاعِرِه:

ابراز احساسات کرد

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898