لغات کاربردی روزنامه?
اظهار بدبینی کردن: أعرب عن تشاؤمه.
اظهار تشکر کردن: عبر عن شکره.
اظهار تاسف کردن: أعرب عن أسفه.
اظهار تمایل کرن: أعرب عن رغبته.
اظهار خشنودی: أعرب عن ارتیاحه.
اظهار خوشحالی کردن: أعرب عن سروره.
اظهار خوش بینی کردن: أعرب عن تفاؤله.
اظهار دوستی کردن: عبر عن حبه.
اظهار عقیده کردن: أعرب عن اعتقاده.
اظهار ناامیدی کردن: أعرب عن خیبته.
اظهار ناخشنودی کردن: أعرب عن استیائه.
اظهار ندامت کردن: أبدی ندمه.
اظهار نظر کردن: أبدی رایه، أعرب عن رأیه.
اظهار نگرانی کردن: أعرب عن قلقه.
بعید دانست: أعرب عن إستغرابه.
ابراز تنفر و انزجار نمود: أعرب عن إستنکاره.
ابراز قدردانی کرد: أعرب عن إشادته.
خشم خود را ابراز داشت: أعرب عن إمتعاضه.
ابراز امیدواری کرد: أعرب عن أمله.
ابراز محبت کرد: أعرب عن تعاطفه.
ابراز ترس و واهمه کردن: أعرب عن مخاوفه.
ابراز همدردی کردن: أعرب عن مواساته.
ابراز وفاداری کردن: أعرب عن وفائه.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898