التعلیم العام: آموزش همگانی.
تناسباً طردیّاً:رابطه ای مستقیم.
عملیّة لغویّة:فرایند زبانی.
سُبات: خواب، بی هوشی، کُما، بی حرکتی.
یَلعَبُ بِالنَّار: ریسک می کند.
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898