الامراض الرئوية: بیماریهای ریوی
السعال الدیکی: سیاه سرفه/خروسک.
ذات الصدر: بیماری سینه.
السل/الدرن: سل.
الحساسیة: آلرژی.
ذات الرئة: ذات ريه
الامراض المعدية: بیمار های معده
الامراض المعدیة ام المستدیمة: بیماری های واگیر دار.
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898