♦إتـَصَلَ ب : تماس گرفت ب📞
♦تـَـحـَدَّثَ مع : صحبت کرد با 🗣
♦أكـَـلَ : خورد 🍔
♦إنـْـتـَـظـَـر:منتظر ماند 👁
♦بَكـَى :گریه کرد💧
♦تـَـسَلـَّق : بالا رفت 🗻
♦صَـعَـدَ : بالا رفت ⬆️
♦جَـرّ : کشید ↪️
♦جَلـَـسَ : نشست 🛋

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898