🔸اعشق الهدوء لأنه یأخذني لدنیا اعیشها بمفردي.
🔹سکوت را دوست دارم چرا که مرا به دنیایی میبرد که تنها در آن زندگی کنم.
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898