🔸هناك کلام لا یقول شيء .. و هناك صمت یقول کل شيء
🔹حرفی هست که هیچ چیزی (مفهومی) را نمیگوید و سخنی وجود دارد که همه چیز را بازگو میکند.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898