🔸إذا أردت أن تحیی سعیدا إربط حیاتك بأهداف و لیس بأشخاص
🔹اگر می خواهی موفق زندگی کنی، زندگی خود را با اهداف مرتبط کن ، نه با اشخاص
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898