?بیت داروغه في مشهد، بناء البیت و عمارته متعلق بعصر الدولة القاجاریة
?خانه داروغه در مشهد، ساخت و معماری این خانه متعلق عصر حکومت قاجار است.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898