🔶بیت داروغه في مشهد، بناء البیت و عمارته متعلق بعصر الدولة القاجاریة
🔷خانه داروغه در مشهد، ساخت و معماری این خانه متعلق عصر حکومت قاجار است.
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898