🔸مَنْ صارَعَ الْحَقَ صَرَعَهُ
🔹چراغی را که ایزد بر فروزد هر آنکس پُف کُند ریشش بسوزد

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898