لیست لدی النظام الرأسمالية قيم أخلاقية ( نظام سرمایه داری از ارزشهای اخلاقی تهیست )

فیدل کاسترو

لا توجد لدى الرأسمالية أية قيم أخلاقية لأن كل شيء يباع ويشترى. في هذه الظروف من الصعب تربية الناس لأنهم يتحولون إلى أنانيين بل وحتى إلى مجرمين في بعض الاحيان

سَرمایِه داری هیچ اَرزِش اَخلاقی نَدارَد زیرا هَمِه چیز خَرید وَ فُروش می شَوَد. دَر این شَرایِط تَربیَت اَفراد دُشوار اَست زیرا آنها بِه خُودخواهان تَبدیل وَ گاهی حَتی جِنایَتکار میشَوَند.