الامثال
⦁ اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين.
ترجمه?آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.
معادل? ز این دو برون نیستش سرنوشت        اگر دوزخ جاودان گر بهشت

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ حاميها حراميها
ترجمه? نگهبانش ، غارتش کرد.
معادل? شریک دزد و رفیق قافله بود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
ترجمه? دیدن مشکلات دیگران، مشکلات خود را کوچکتر می کند.
معادل? (از رودکی)
زمانه پندي آزاد وار داد مرا          زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
به روز نيك كسان گفت غم مخورزنهار             بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه? چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است.
معادل? دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ وقع في شر أعماله.
ترجمه? درگیر اعمال پلید خود گردید.
معادل? از مکافات عمل غافل مشو        گندم از گندم بروید جو ز جو.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه? آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است.
معادل? گذشته ها گذشته است.
و یا? (از مولوی)
بر گذشته حسرت آوردن خطاست بازناید رفته یاد آن هباست .

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ طبّاخ السمّ بيدوقه.
ترجمه? آشپز غذای سمی آن را خواهد چشید.
معادل? چاه کَن همیشه ته چاه است.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ الفاضي يعمل قاضي.
ترجمه? آدم بیکار در کار قاضی هم دخالت می کند. (مضرات بیکاری)
معادل? (از عطار)
گر تو بنشینی به بی کاری مدام  کارت ای غافل کجا زیبا شود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

الامثال
⦁ اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
ترجمه? کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند.
معادل? مار گزیده از ریسمان دورنگ (سیاه و سفید) می ترسد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898