الامثال
⦁ حاميها حراميها
ترجمه? نگهبانش ، غارتش کرد.
معادل? شریک دزد و رفیق قافله بود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898