الامثال
⦁ اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
ترجمه? دیدن مشکلات دیگران، مشکلات خود را کوچکتر می کند.
معادل? (از رودکی)
زمانه پندي آزاد وار داد مرا          زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
به روز نيك كسان گفت غم مخورزنهار             بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898