آموزش: التعلیم.التدریب.
آموزش ابتدائي: التعلیم الابتدائي.
آموزش اجباری: التعلیم الالزامی.
آموزش حرفه ای: التعلیم المهنی.
آموزش عالی: التعلیم العالی.
آموزش نظامی: التدریب العسگری
آموزش همگانی: التعلیم العام.
آموزش دادن: علمه إیاه، دربه علیه.
آموزش دهنده: المعلم، المدرب.
آموزش دیدن: تعلم، تلقی تدریباً.
آموزشگاه: المعهد.
آموزشگاه پرستاری: معهد التمریض.
آموزشگاه خلبانی: معهد الطیران.
آموزشگاه عالی: المعهد العالی.
آموزشگاه ملی: المعهد الأهلی.
آموزش و پرورش: التربیة و التعلیم.
آموزشی: التعلیمی.
آموزگار : المعلم.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898