مبارزه با مواد مخدر: مکافحة المخدرات.
مبارزه تا پیروزی: النضال حتی النصر.
مبارزه مسلحانه: الکفاح المسلح.
به مبارزه طلبیدن: تحداه.
مبارزه کردن: حاربه، قاتله، ناضله،کافحه
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898