المفردات

??آشنایی با اصطلاحات موبایل عربی برای تغییر زبان گوشی (منقول)??

 

الرسائل: پیامک ها

 

نسخ :کپی

 

رسالة جدیدة:پیامک جدید

 

معلومات الاسماء : اطلاعات مخاطبین

 

صندوق الورود: صندوق دریافت

 

التزامن: همگام سازی

 

حافظاتی: پوشه های من

 

اعادة التسمیة: نام گذاری

 

المسودات: پیش نویسها

 

ارقام الخدمة: شماره های سرویس

 

الرسائل المرسلة: پیام های ارسال شده

 

الاسم: نام

 

صندوق المرسلات: صندوق ارسال

 

الاسم العائله: نام خانوادگی

 

التقاریر: گزارشات

 

هاتف الجوال: موبایل

 

انشاء الرسالة: ایجاد پیامک

 

مکالمة الفیدیو: تماس تصویری

 

اوامر الخدمة: فرمان خدمات

 

الإعدادات: تنظیمات

 

تلمیحات: راهنما

 

آخِر المکالمات: تماس های دیگر

 

رسالة قصیرة: پیام متنی

 

مدة المکالمات: مدت تماس ها

 

رسالة وسائط: پیام چند رسانه ای

 

رسالة صوتیه: پیام صوتی

 

مکالمة لم یردعلیها: تماس های بی پاسخ

 

برید الکترونی: ایمیل

 

مکالمات الواردة: تماس های دریافتی

 

فتح: باز کردن

 

استماع: گوش دادن

 

مسح: حذف

 

کل المکالمات: همه تماس ها

 

تفاصیل الرسالة: جزئیات پیام

 

نقل الی الحافظة: انتقال به پوشه

 

تحدید: علامت دار

 

عرض التفاصیل: مشاهده جزئیات

 

الغاء التحدید: بی علامت کردن

 

برنامج: برنامه

 

حافظة جدیدة: پوشه جدید

 

تنزیل التطبیقات: دانلود برنامه ها

 

تطبیقات: برنامه ها

 

حفظ: دخیره

 

بیانات الذاکرة: جزئیات حافظة

 

کل الأغانی:ترانه ها

 

ذاکرة الهاتف: حافظه تلفن

 

مقاطع الصوت: کلیپ های صوتی

 

بطاقة الذاکرة: کارت حافظه

 

تقاریر التسلیم: گزارشات تحویل

 

لا توجد رسالة: پیامکی وجود ندارد

 

کل الملفات: همه پرونده ها

 

الأشخاص: مخاطبین(دفترچه تلفن)

 

تعیین کصورة الخلفیة: تنظیم به عنوان پس زمینه

 

الخیارات: گزینه ها

 

تحریر: ویرایش

 

نسخة ثانیه: نسحه مشابه

 

المجموعة: گروه

 

نغمة الرنین: زنگ موبایل

 

الاوضاع; نمایه ها

 

طلب سریع: شماره سریع

 

صندوق البرید: صندق پستی

 

عامة: موارد کلی

 

عرض القائمة: نمای فهرست

 

صورة خلفیة: پس زمینه

 

موفر الطاقة: ذخیره کننده نیرو

 

قائمة: لیست

 

افتراضیة: پیش فرض

 

صورة متحرکة: انیمیشن

 

صامت: بیصدا

 

النقل: انتقال

 

تخصیص: شخصی سازی

 

الأمان: امنیتی

 

إعادة المصنع: تنظیمات کارخانه

 

تحدید الموقع: تعیین موقعیت

 

محادثات: گفتگوها

 

مرحبا: خوش آمدگویی

 

الحاسبة: ماشین حساب

 

العُملة: واحد پولی/ارز

 

الوقت الحالی: وقت فعلی

 

التنبیه التالی: زنگ هشدار بعدی

 

روابط اخباریة: سرویس های خبری

 

رسوم: گرافیک ها

 

کلمة المرور: رمز

 

تدویر الشاشة: چرخش صفحه

 

الکامیرا: دوربین

 

الموالفة الیدویة: تنظیم دستی

 

وضع: حالت

 

درجة اللون: تنظیم رنگ

 

ایقاف: خاموش

 

آلی:اتوماتیک

 

الاتصال: تماس گرفتن                           ذات

 

قائمة: فهرست؛منو

 

تنزیل:دانلود

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898