عَرَّفَ : معرفی کرد ?

غَسَلَ : شست ?

فـَـكـَّـرَ : فکر کرد ❓

قاتـَـلَ :  مبارزه کرد ⚔️

لاكـَـم : مشت زد( بوكس )?

ضـَربَ : زد ?

ساقَ = قادَ : رانندگی کرد ?

قـَـرَأ : خواند ?

كـَـتـَبَ : نوشت ✍️

نَظـَّفَ : تمیز کرد ?

وَقـَـفَ : ایستاد ?️

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898