نظام شوشتر الهيدروليكي التأريخي وهو نظام ري مقام على نهر كارون يقع في محافظة خوزستان

سازِه‌هایِ آبیِ تاریخیِ شوشتَر یِک سیستِم آبیاری اَست کِه بَر رویِ رودخانِه کارون واقِع دَر اُستانِ خوزِستان بَرپا شُدِه اَست