مارتن لوثر کنغ جونیور

لا بأس من الاستفادة من تجارب الغير ، لكن تقليد الآخرين لا يعني أنك ستحصل على ما حصلوا عليه.

اشکالی نَدارَد کِه اَز تَجرُبیاتِ دیگَران بَهرِه مَند شَوید ، اَما تَقلید اَز دیگَران بِه این مَعنا نیست کِه شُما بِه آنچِه کِه آنها رِسیدَند، خواهید رِسید.