♦️درس اول: شهید مطهری از نگاه حضرت امام خمینی رحمة الله عليه

??خدمتی که مرحوم مطهری به نسل جوان و دیگران کرده است، کم کسی کرده است. آثاری که از او هست، بی استثناء ، همه ی آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثناء آثارش خوب است». ایشان بی استثناء آثارش خوب است، انسان ساز است، برای کشور خدمت کرده است.

–           ( شهید مطهری ) پاره تنم بود.

–           ( مطهري ) در طهارت روح و قوت ايمان و قدرت بيان کم‌نظير بود.

–           من فرزند بسيار عزيزي را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصيت‌هايي بود که حاصل عمرم محسوب مي‌شد.

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم ا�