چگوارا (تشی جیفارا)

 الثورة يصنعها الشرفاء، ويرثها ويستغلها الأوغاد.

اِنقِلاب را اِنسان هایِ شَریف می سازَند وَ انسانهایِ پَست آن را بِه ارث می بَرَند وَ اَز آن سوءِ اِستِفادِه میکُنَند.