ماسوله بهیکل متدرج

ماسوله هي مدينة تاريخية في مقاطعة جيلان لها هيكل معماري متدرج ، ومبانيها وطبيعتها الجميلة تداعب عيون كل مشاهد.

ماسولِه شهری تاریخی دَر اُستانِ گیلان اَست کِه دارایِ ساختارِ معماریِ پِلِکانی شَدِه اَست، و ساختِمانها وَ طَبیعتِ زیبایِ آن نظر هَمِه بینَنَدِگان را بِه خود جَلب می کند