ذکریات عن الشهيد محمد رضا دهقان أميري

سوره طه

دوران شیرخوارگی محمد رضا سوره طه را میخواندم و به او شیر میدادم. همان زمان این سوره را حفظ شدم و آن حالت معنوی و مهر مادری برایم لذت بخش بود. (مادر شهید)

سورة طه

عندما کان محمد رضا رضیعا کنت اقرأ سورة طه و أنا أرضعه الحلیب. حفظت سورة طه في تلک الفترة و کانت تلک الحالة الروحیة و إحساس الأمومة لحظات جمیلة بالنسبة لي. (والدة الشهيد)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال

أبووصال (ذکریات عن الشهید محمدرضا دهقان أمیری)

#الذکریات

سوره طه

دورانِ شیرخوارِگی محمد رضا سوره طه را میخواندَم وَ بِه او شیر میدادَم. همان زَمان این سورِه را حِفظ شُدَم و آن حالَتِ مَعنوی وَ مِهرِ مادَری برایَم لِذَت بَخش بود. (مادر شهید)

سورة طه

عندما کان محمد رضا رضیعا کنت اقرأ سورة طه و أنا أرضعه الحلیب. حفظت سورة طه في تلک الفترة و کانت تلک الحالة الروحیة و إحساس الأمومة لحظات جمیلة بالنسبة لي. (والدة الشهيد)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال