الامثال
⦁ وقع في شر أعماله.
ترجمه👈 درگیر اعمال پلید خود گردید.
معادل👈 از مکافات عمل غافل مشو        گندم از گندم بروید جو ز جو.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898