الامثال
⦁ ابن الوزّ عوّام.
ترجمه👈 جوجه غاز چون خودش شناگر است.
معادل👈 (از فردوسی)
پسر کو ندارد نشان از پدر    تو بیگانه خوانش نخوانش پسر

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898