الامثال
⦁ الطيور على اشكالها تقع.
ترجمه👈 پرندگان هم شکل با هم می پرند.
معادل👈 (از نظامی)
کند با جنس خود هر جنس پرواز   کبوتر با کبوتر باز با باز

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898