الامثال
⦁ في الامتحان يكرم المرء أو يحان.
ترجمه👈در امتحان است که انسان سربلند شده یا سرافکنده می شود.
معادل👈 (از حافظ)
خوش بود گر محک تجربه آید به میان             تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898