الامثال
عظ نفسک قبل ان یعظک الدهر.
👈خویشتن را موعظه کن قبل از این که روزگار تو را موعظه کند .
👈هر که ناموخت از گذشت روزگار
👈نیز نیاموزد زصد آموزگار
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898